Новини

Започва мащабен природозащитен проект на територията на МИГ „Свиленград Ареал“

България е на трето място в Европа по биоразнообразие. У нас, както и по света, някои човешки дейности оказват натиск върху организмите и техните местообитания. С ежедневната си дейност ние променяме естествената среда и я приспособява към своите нужди. Строим градове, в които природата почти не присъства или ако е представена, то е във форма, която е много различна от дивата. Разораваме територии, отнемаме води, за да напояваме селскостопанските си култури, използваме пестициди, които с дъждовните води навлизат в подземните, преграждаме реки с напречни прагове, бентове и ги укротяваме в коритата им с диги. Всички тези и други типове натиск водят до въздействия, които се проявяват в промяна на естествените характеристики на популации на видове, местообитания и цели екосистеми. У нас има местообитания, чиито площи и разпространение намаляват, има и видове, които са изчезнали от някои свои местообитания в определени райони. Едни от най-силно повлияните местообитания у нас са вековните гори, панонските степи, черноморските дюни, реките, езерата, влажните зони.

Изсичането на вековни гори и премахването на стари и мъртви дървета, което от определена гледна точка е оправдано, може да доведе до изчезването и изместването от естествените им хабитати на много животни и растения. Тези гори са с особени природни характеристики, които осигуряват оцеляването на много редки видове. Използването на горите трябва да се извършва с много внимание, защото това реално е прибягване до единствения ресурс, който човекът не може по никакъв начин да си осигури – времето. Изминали са стотици години, за да се формира това, което ние отнемаме от природата за един ден.

Сред местообитанията, които намаляват площта си в нашата страна всяка година, са панонските степи. Степите са тревни съобщества, чиито територии биват разоравани, за да се използват за земеделски цели. В наши дни са останали само няколкостотин декара от това местообитание, заемало обширни площи в миналото.

Местоположението на дюните по черноморското ни крайбрежие привлича интерес и в резултат на това голяма част от площите, заети с няколкото типа местообитания с дюни, вече са изгубени.

Водните местообитания поемат замърсявания с органика от разнообразни човешки дейности (от обичайни занимания във всекидневния ни живот до производства и торене на селскостопански култури).

Проектът „Хабитат Сакар“, осъществяван от „Асоциация Наука за природата“, насочва дейностите си към подобряване местообитанията на 11 вида животни – прилепи, земноводни и влечуги. Той е консервационен проект, насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове земноводни, влечуги и прилепи на територията на 4 защитени зони от мрежата „Натура 2000“ в границите на МИГ „Свиленград Ареал“. Проектът е финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по Договор №BG16M10P002-3.028-0001-С01. Предвидено е изпълнението на 16 дейности. Седем от тях са консервационни с пряко въздействие за подобряване на местообитания на видове. Две дейности предвиждат провеждане на наблюдение на целевите видове и техните местообитания, 5 са насочени към повишаване на познанията на хората от община Свиленград за целевите видове земноводни, влечуги и прилепи, техните местообитания, заплахите, които им влияят и въздействието на консервационните дейности от проекта за подобряване на природозащитното им състояние.

Консервационните дейности включват 1) създаване на шест противопожарни депа и обучение за работа с тях; 2) предоставяне на изкуствени убежища за прилепи чрез поставяне на специално определени от експерти 1000 броя къщички; 3) възстановяване на пет стари чешми, предоставящи вода за домашните и диви животни и спомагащи за оформянето на влажни зони; 4) оформяне на 29 естествени понижения в релефа, които осигуряват убежище за земноводни и влечуги в продължителните сухи периоди; 5) приспособяване на 15 стари бункера като безопасни и гостоприемни убежища за прилепите; 6) маркиране на 700 изключително ценни за функционирането на естествената горска екосистема биотопни дървета със специален знак за биотопно/хабитатно дърво.

Наблюдението на земноводни, влечуги и прилепи съчетава проучвания на разпространението и основните популационни характеристики по класически утвърдени методики с най-съвременни методи за маркиране и проследяване на миграциите. Включва още описание на местообитанията на целевите видове и заплахите, които им влияят. Тези дейности са важни за преодоляване на една от най-значимите заплахи – липсата на достатъчно информация за целевите видове.

Осъществяват се информационни и образователните дейности, насочени към повишаване на познанията на местните хора от община Свиленград за целевите видове земноводни, влечуги и прилепи, техните местообитания, заплахите, които им влияят, и въздействието на консервационните дейности от проекта за подобряване на природозащитното им състояние. Изработват се и се разпространяват информационни материали (брошури, плакати, листовки), организират се и се провеждат събития. Сред тези дейности основно място заема работата с ученици. Тя включва организиране и провеждане на лагери сред природата. Създадено е и мобилно приложение за ученици с информация за целевите видове, техните местообитания, заплахи и опазване. Учениците в община Свиленград ще получат 1200 броя таблети с приложението, инсталирано на тях.

Сдружение „Асоциация Наука за природата“, което осъществява проекта „Хабитат Сакар“ на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, има за своя мисия опазването и възстановяването на природните местообитания на видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които сдружението извършва дейността си. Екипът му е изпълнил редица проекти, свързани с опазването на биологичното разнообразие, в т.ч. за подобряване на природозащитното състояние на растителни и животински видове, увеличаване и подобряване на техните местообитания, повишаване на осведомеността и въвличане на местните общности в консервационни дейности чрез различни информационни инициативи.