Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. СВИЛЕНГРАД

На 14.10.2022 г. от 14.00 ч. в конферентната зала на хотел „Свилена“ в гр. Свиленград, пл. „5-ти октомври“ № 1, се проведе пресконференция за запознаване на обществеността чрез медиите за текущото изпълнение на проект „Хабитат Сакар“. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Пресконференцията се проведе в рамките на дейност „Работа със заинтересовани страни“ по проект „Хабитат Сакар“, с бенефициент Сдружение „Асоциация наука за природата“ и партньор – Община Свиленград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“. Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.