Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В периода от 10.10.2022 г. до 14.10.2022 г. в с. Мезек и други населени места на територията на МИГ „Свиленград ареал“ ще бъдат проведени 4 бр. кръгли маси за заинтересованите страни от различните целеви групи, имащи отношение към опазването на значими животински видове на територията на МИГ-а.

В същия период в гр. Свиленград и селата Щит, Левка и други населени места на територията на МИГ „Свиленград ареал“ ще бъдат проведени обучения на местни заинтересовани страни, свързани с целевите видове, и 5 бр. обществени форуми, свързани с опазването на защитените територии и видовете, предмет на проект „Хабитат Сакар“.

Организатор на събитията е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Срещите се провеждат в рамките на дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Сакар“ с бенефициент Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Свиленград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“. Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.