Проектът се изпълнява в партньорство между бенефициентите Сдружение „Асоциация наука за природата“ и Община Свиленград.

Сдружение „Асоциация наука за природата“

Сдружение „Асоциация наука за природата“ е неправителствена организация в обществена полза, работеща за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които Асоциацията извършва дейността си.

Цел
Устойчива консервация на биологичното разнообразие чрез въвличане на човека като неделима част от природата

Мисия
Опазване и възстановяване на природните местообитания и видове

Визия
Балансирано взаимодействие между човека и природата

Община Свиленград

Община Свиленград е публичен орган на местното самоуправление. Общината включва 24 териториални единици, от които 23 села и административен център – гр.Свиленград. Дейността на Общината се извършва съгласно Закона за местното самоуправление.
Уникалната ѝ даденост да граничи с Турция и Гърция крие големи възможности за конкретни дву- и тристранни проекти в сферата на икономиката, културата, бизнеса, околната среда, екологията. Трансграничните инициативи са със значим потенциал за икономическия просперитет на Свиленград.


Цел

Да формира и води ясна и принципна политика за устойчиво развитие на община Свиленград.

Мисия
Да се формира и води ясна и принципна политика на основата на законност, хуманност, отговорност и сътрудничество; да работи качествено и ефективно за осигуряване на навременни и полезни административни услуги за хората и бизнеса.

Визия
Устойчивото развитие на града. Едновременно с това да се осигури пространствено развитие, съчетаващо социално-икономическото и инфраструктурното развитие на града и урбанизираните му зони с неговото актуално устройствено планиране.