Статус: Стартирала

Цел:
Да бъдат осигурени видео- и аудиоматериали, чрез които да се разпространи сред заинтересованите страни информация за проекта – за участниците, дейностите, целевите видове.

Описание:
Ще бъдат изработени информационни видео- и аудиоклипове за проекта, документален филм. Ще бъде осигурено тяхното излъчване в местни и национални медии.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), червенокоремна бумка (Bombina bombina), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii)

Фотография: Наука за природата