Статус: Стартирала

Цел:
Да бъде осигурена публичност по проекта и постоянна информираност на заинтересованите лица относно напредъка и постигнатите резултати.

Описание:
Община Свиленград като партньор по проекта ще организира изработването и поддържането на информационен уебсайт на проекта и провеждането на три събития за информиране на жителите на общината и останалите заинтересовани страни относно стартирането, хода на изпълнение на проекта и резултатите от него. Ще бъде осигурена изработката на рекламни материали за тези събития и поставяне на информационни билборди и табели.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), червенокоремна бумка (Bombina bombina), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii)