Статус: Стартирала

Цел:
Да бъдат осигурени печатни материали, чрез които да се разпространи сред заинтересованите страни информация за проекта – за участниците, дейностите, целевите видове.

Описание:
Информирането на заинтересованите страни е важно за превенция и свеждане до минимум на отрицателните въздействия и заплахи, свързани с човешката дейност. Печатните информационни материали ще включват учебно помагало за часовете на класа, общ наръчник за целевите видове, книга с информация за резултатите от проекта и други (брошури, листовки).

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), червенокоремна бумка (Bombina bombina), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii)

Фотография: Наука за природата