Статус: Нестартирала

Цел:
Да бъдат опазени хабитатни/ биотопни дървета, които предоставят убежище за горските видове прилепи.

Описание:
Ще бъдат маркирани с траен знак, който е познат в страната, 700 броя биотопни дървета. Това ще осигури запазването им, което е важно, тъй като предоставят убежище на целеви видове прилепи.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii)

Фотография: Наука за природата