Статус: Стартирала

Цел:
Да бъде преодоляна липсата на информация чрез събиране на съвременни данни за разпространението и миграциите на деветте целеви вида прилепи. Това ще спомогне за правилно планиране на консервационни мерки и по този начин – за осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видовете.

Описание:
Ще бъде използвана съвременна техника за регистриране на целевите видове прилепи и проучване на основни параметри на техните популации. Експертната работа на терен ще се осъществява в границите на територията на НАТУРА 2000 зоните „Родопи – Източни“ и „Сакар“. Експертите ще бъдат снабдени с всички необходими разрешителни от компетентните органи и и ще работят по методики, които гарантират, че животните от съответния вид са обезпокоени във възможно най-малка степен. Ще се работи със специализирано оборудване за запис на ултразвука, издаван от прилепите, и за проследяване движенията на прилепите с предаватели.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Подковонос на Мехели (Rhinilophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii).

Фотография: Наука за природата