Натура 2000 зона Местообитания – код Местообитания – наименования на български
1 Сакар 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydroharition в защитена зона ”Сакар”
2 Сакар 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion
3 Сакар 5210 Храсталаци с Juniperus spp.
4 Сакар 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
5 Сакар 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brotemalia)
6 Сакар 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea
7 Сакар 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества.
8 Сакар 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo – Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii
9 Сакар 8310 Неблагоустроени пещери
10 Сакар 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
11 Сакар 9180 Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
12 Сакар  91AA Източни гори от космат дъб
13 Сакар 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори
14 Сакар 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
15 Сакар 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
16 Река Марица 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydroharition
17 Река Марица 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion
18 Река Марица 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
19 Река Марица 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
20 Река Марица 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)
21 Река Марица 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea
22 Река Марица  62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества.
23 Река Марица 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс
24 Река Марица 6510 Низинни сенокосни ливади
25 Река Марица 91AA Източни гори от космат дъб
26 Река Марица  91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)
27 Река Марица 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
28 Река Марица 91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)
29 Река Марица 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
30 Река Марица 92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae)
31 Ждрелото на река Тунджа 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
32 Ждрелото на река Тунджа 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)
33 Ждрелото на река Тунджа 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea
34 Ждрелото на река Тунджа 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
35 Ждрелото на река Тунджа 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii
36 Ждрелото на река Тунджа 91AA Източни гори от космат дъб
37 Ждрелото на река Тунджа  91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
38 Ждрелото на река Тунджа 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
39 Родопи-Източни 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara
40 Родопи-Източни 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion
41 Родопи-Източни 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик
42 Родопи-Източни 5210 Храсталаци с Juniperus spp.
43 Родопи-Източни 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
44 Родопи-Източни 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
45 Родопи-Източни 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea
46 Родопи-Източни 62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества.
47 Родопи-Източни 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
48 Родопи-Източни 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс
49 Родопи-Източни 6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officialis)
50 Родопи-Източни 6520 Планински сенокосни ливади
51 Родопи-Източни 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
52 Родопи-Източни 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове
53 Родопи-Източни 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii
54 Родопи-Източни 8310 Неблагоустроени пещери
55 Родопи-Източни 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
56 Родопи-Източни 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)
57 Родопи-Източни 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
58 Родопи-Източни 9180 Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
59 Родопи-Източни  91AA Източни гори от космат дъб
60 Родопи-Източни 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
61 Родопи-Източни 91W0 Мизийски букови гори
62 Родопи-Източни 91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
63 Родопи-Източни 9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis
64 Родопи-Източни 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
65 Родопи-Източни 92C0 Гори от Platanus orientalis
66 Родопи-Източни 92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци
67 Родопи-Източни 9530 Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор