Статус: Нестартирала

Цел:
Да бъде подпомогнато подобряването на природозащитното състояние на видовете посредством предоставяне на местообитание с високи качества – влажна зона, която да осигури вода и храна (насекоми) за прилепите. По отношение на южната блатна костенурка (Mauremys caspica) – да се увеличи площта на пригодните местообитания.

Описание:
Ще бъдат изградени 29 броя малки влажни зони. Те ще послужат като убежище за голям брой различни групи животни през дългите сухи лета в Сакар. Значително ще подпомогнат най-вече прилепите, но също земноводните и влечуги. Водната площ ще предостави възможност за развитие на съобщества от растения и животни.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Остроух нощник (Myotis blythii), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), дългоух нощник (Myotis bechsteinii), южна блатна костенурка (Mauremys caspica)

Фотография: Наука за природата