Статус: Стартирала

Цел:
Да бъде осигурена организация за осъществяване на проектните дейности и координация на избраните за всяка от тях изпълнители. Да се гарантира постигане на заложените в проекта цели и съответствието с изискванията на финансиращия орган и приложимото българско и европейско законодателство.

Описание:
Екипът за управление ще осигури планирането и координацията на изпълнението на всички дейности от изпълнителите, комуникацията между тях и бенефициентите, съблюдаване на сроковете, както и ефективната комуникация на бенефициентите с Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), червенокоремна бумка (Bombina bombina), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii)