Статус: Нестартирала

Цел:
Да бъде подпомогнато подобряването на природозащитното състояние на видовете посредством предоставяне на местообитание с високи качества – влажна зона, която да осигури вода и храна (насекоми) за прилепите.

Описание:
Ще бъдат възстновени 5 броя предварително определени чешми, които са извън населените места и попадат в НАТУРА 2000 зоните. Едновременно с това, че тези места ще послужат като убежище за голям брой видове при засушаване, чешмите ще бъдат полезни и за местните хора и туристите. Ще може да се ползват за водопой на животни, за разходка и пикник край тях.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Остроух нощник (Myotis blythii), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis) и дългоух нощник (Myotis bechsteinii)

Фотография: Наука за природата