Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) Снимкa: SNF/Фондация "Наука за природата"

Научно наименование
Myotis capaccinii

Българско име
Дългопръст нощник

Автор
Bonaparte, 1837

Семейство
Vespertilionidae, Гладконоси прилепи

IUCN
Уязвим, 2016

Червена Книга на България
Уязвим, 2015

Закон за биологичното разнообразие
2/3

Директива 92/43 EEC
2/4

Предмишница
38.4 – 44 mm

Пети пръст
48 – 56 mm

Трети пръст
64 – 71 mm

Тегло
7 – 10 g

Среден по размер прилеп.

Козината на гърба е сива до сиво-кафява, а коремът е сиво-бял.

Летателната мембрана е покрита с косми от двете страни.

Трагусът има S-образна форма.

Ноздрите са изпъкнали силно напред.

Краката са големи и имат дълги косми.

Карстови райони, близо до вода в залесени пейзажи.

Ловуват над стоящи или бавно течащи води .

На брега често ловуват над лагуни, понякога дори и над открити води.

Дългопръстият нощник е мигрант, чийто обхват не е много голям. Животни от летни колонии в България и Гърция се събират в няколко големи зимни колонии с над 20 000 индивида във всяка. Записаните разстояния са около 100 km.

Две големи зимни колонии в Родопите се простират далеч в северна Гърция, европейската част на Турция и Горнотракийската низина.

Ловните територии са на разстояние от 40 km или средно 15 – 20 km от убежището.

Сигнал с продължителност 3 – 7 ms, започващ от 70 – 90 kHz и стигащ до 35 – 39 kHz.

Сигналите са много сходни с тези на Водния нощник, но крайната честота на Дългопръстия нощник е по-висока и звуците са по-дълги от тези на Водния нощник и на Езерния нощник в същата ловна ситуация.

Срещат се целогодишно в пещери и мини.

Видът формира целогодишни колонии с клъстери от 30 до 500 животни, като често живеят с други пещерни видове.

В България и Албания се формират големи майчини колонии с повече от 10,000 индивида.

В България колониите на дългопръстия нощник са смесени с тези на пещерния дългокрил.

Също така, в България женските раждат от началото до края на май. На 18-тия ден младите животни вече летят в пещерата.

Чифтосването се извършва в края на септември и в началото на октомври в пещерите, които се използват като зимни убежища.

Лети, правейки големи кръгове над водата, на височина 10 – 25 cm. Когато локализира плячка, я хваща от повърхността на водата с дългите си крака или с края на опашната мембрана.

Храната се състои от мухи, ручейници, молци и ципокрили.

Контролът върху двукрилите, с които се хранят този вид прилепи, е една от заплахите.

Поради използването на пестициди, които се разпръскват под формата на аерозоли чрез самолети в селскостопански райони, много пещери са били изоставени.

Само няколко репродуктивни колонии са останали във Франция и Испания. В България все още има големи и стабилни популации.

Christian Dietz and Andreas Kiefer (2014) Bats of Britain and Europe
Васил Попов,Атила Седефчев (2003), Бозайниците в България
Васил Попов, Николай Спасов, Теодора Иванова, Боряна Михова, Кирил Георгиев (2007), Бозайниците, важни за опазване в България

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)

Снимка: „Наука за природата“