Снимка: Георги Попгеоргиев

Научно наименование
Mauremys caspica/ Mauremys rivulata

Автор
Бешков, Нанев (2002)

Българско наименование
Каспийска блатна костенурка

Царство
Animalia

Тип 
Chordata

Клас 
Reptilia

Разред
Chelonia/ Testudines

Семейство
Emydidae

Род
Mauremys

IUCN Least concern, 2021
Червена Книга на България – Застрашен, 2015
Закон за биологичното разнообразие 2/3
Директива 92/43 EEC 2/4

Дължина на тялото/ Дължина на карапакса (корубата) до 28, най-често 15-20 cm

Корубата по-удължена от тази на обикновената  блатна костенурка. Карапаксът кафеникаво-зеленикав, по-рядко чернеещ, без светли петна; пластронът черен, често с жълти петна. Пластронът и карапаксът са свързани неподвижно. Шията тъмна с тънки, непрекъснати жълтeникави (до бели) ивици; подобни ивици има и по краката. Мъжките по-дребни от женските.

Бавнотечащи реки, потоци с големи вирове, речни разливи, блата, малки изкопи в кариери за пясък, микроязовири, рибарници и полусолени устия на реки покрай морския бряг. Почти навсякъде се среща заедно с обикновената блатна костенурка.

Дневен вид, но активността му продължава и след здрачаване, особено при пълнолуние.

През голяма част от деня се припича на слънце в непосредствена близост до водата.

При заплаха се гмурка бързо и се заравя в тинята или се скрива между корените на водните растения.

През юни женските снасят веднъж или на два пъти по 4-10 яйца с дължина 35-45 mm, които заравят в почвата по склоновете на речното легло, често далеч от водата. Инкубационният период е 70-100 дни.

Половата зрялост настъпва при дължина на карапакса над 13 cm.

Зимува под водата.

Храни се основно с животинска храна (водни безгръбначни животни, попови лъжички и дребни риби, които не са ценни за човека), но яде и растителна храна (водорасли, водни растения, бобови, опадали плодове и др.).

Пресушаване на водоемите (естествено и от човека), пожари

Бисерков, В. (Редактор), 2007. Определител на земноводните и влечугите в България. София, Зелени Балкани, 196 с.