Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) Снимки: Rollin Verlinde

Научно наименование
Barbastella barbastellus

Българско име
Широкоух прилеп

Автор
Schreber, 1774

Семейство
Vespertilionidae, Гладконоси прилепи

IUCN
Почти застрашен, 2016

Червена Книга на България
Уязвим, 2015

Закон за биологичното разнообразие
2/3

Директива 92/43 EEC
2/4

Предмишница
36.5 – 43.5 mm

Пети пръст
47 – 54 mm

Трети пръст
63 – 71 mm

Тегло
7 – 10 g

Средно голям прилеп с къса, тъпа муцуна.

Козината е гъста, дълга и копринена с тъмен червено-кафяв цвят.

На гърба, космите имат бели връхчета.

Кожата по другите части на тялото е тъмна с черно-кафяв цвят.

Ушите са широки, с трапецовидна форма, чиято основа е свързана.

Трагусът се изтънява много рязко на половината от дължината си и има дълъг заоблен връх.

Устата и очите са малки.

Живее в гори или в градини близо до гори.

В България живее предимно в планински и полупланински райони.

Летните и зимните убежища са близо едно до друго, обикновено на по-малко от 40 km.

Ловните полета са близо до убежищата.

Младите животни и мъжките индивиди ловуват по-близо до убежищата отколкото възрастните женски.

Има два типа сигнали за ехолокация – тип 1 започва от 33.4 – 49 kHz, трае максимум 5 ms и пада до 24 – 37 kHz; тип 2 започва от 37 – 47 kHz, трае до 10 ms и пада до 24 – 37 kHz.

Тип 1 е много по-силен от тип 2.

Възможно е двата типа повиквания да се излъчват алтернативно или чрез изместване на ларинкса или мекото небце надолу през устата за тип 1, и нагоре през ноздрите за тип 2.

Летните убежища са в гори, зад части изсъхнала откъртена кора и в цепнатините на дърветата или в плоски кутии за прилепи.

Естествените места за убежища се намират в гъсти гори или поне в близки до естествените гори с високи, стари дървета и стоящи мъртви дървета. Като например зад кората на дъбови, букови и смърчови дървета на височина 8 – 10 метра.

Убежищата се сменят средно на всеки два дни.

Зимните убежища са също зад кората на дървета, но също и в пещери, мини, неизползвани железопътни тунели, скални пукнатини и руини.

В България видът предпочита студени пещери.

През лятото женските образуват малки колонии от 10 – 20 животни в пукнатини на дървета. Мъжките живеят отделно.

Убежищата са често сменяни. Зимуват поединично или в големи колонии. Копулацията се извършва в края на лятото. Може да се формират групи от един мъжки индивид с до 4 женски. Едно или две малки се раждат през май-юни и кърменето им продължава до 6 седмици.

Полетът е ловък, бърз и близо до растителността. Наблюдават се резки гмуркания между клоните на дърветата. Прилепите напускат убежищата си още в ранния здрач.

Храната им се състои от молци, твърдокрили, малки бръмбари и други летящи насекоми.

Заплаха за този вид прилепи е интензивното управление на горите, което оставя малко стари и мъртви дървета, които са подходящи за техни убежища.

Друга заплаха за тях е използването на пестициди в горите и увеличаващата се фрагментация на местообитанията.

Christian Dietz and Andreas Kiefer (2014) Bats of Britain and Europe
Васил Попов,Атила Седефчев (2003), Бозайниците в България
Васил Попов, Николай Спасов, Теодора Иванова, Боряна Михова, Кирил Георгиев (2007), Бозайниците, важни за опазване в България

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)

Снимки: Rollin Verlinde