Статус: Стартирала

Цел:
Да бъдат идентифицирани заинтересованите страни, техните познания и нагласи към целевите видове и техните местообитания. Да бъде подбрана и представена информация за проекта, която да спомогне за опознаването на видовете, местообитанията им, заплахите за тях и подходите за опазването им.

Описание:
Ще бъдат осъществени анализ на заинтересованите страни и социологически анализ за информираността и нагласите на местното население за целевите видове, местообитанията, заплахите и опазването им. Ще бъдат подготвени рекламни материали за проекта. Ще бъдат организирани срещи със заинтересованите страни, детски лагери, занятия в часовете на класа.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), червенокоремна бумка (Bombina bombina), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii)