Статус: Стартирала

Цел:
Документите по проекта да бъдат компетентно изготвени съобразно българското законодателство и изискванията на ОПОС 2014 -2020 г. Да се осигури законосъобразност на дейностите и процедурите по проекта, да бъдат избрани изпълнители и проектът да бъде успешно изпълнен.

Описание:
Ще бъде извършена подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители и ще бъде осигурена законосъобразността на изпълнението на дейностите по проекта.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), червенокоремна бумка (Bombina bombina), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii)