Статус: Нестартирала

Цел:
Да бъдат предоставени убежища за прилепи от целевите видове, което да спомогне за подобряване на природозащитното им състояние.

Описание:
Ще бъдат поставени 1000 бр. къщички за прилепи в два типа подходящи местообитания. В горските местообитания (на ствола на дървета) къщичките ще имитират хралупи и цепки в кората. В бункерите ще наподобяват естествени кухини.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) и остроух нощник (Myotis blythii)

Фотография: Наука за природата