Статус: Стартирала

Цел:
Да бъде осигурено разпространение на информация за проекта (за участниците, дейностите, целевите видове, местообитанията им, заплахите за тях и подходи за опазването им) сред младежите в привлекателна за тях форма.

Описание:
Ще бъде разработено мобилно приложение, съдържащо информация за проекта за участници, дейности, целеви видове, местообитания, заплахи и опазване. Ще бъдат осигурени 1100 броя таблети, които ще бъдат раздадени на ученици в училищата на територията на община Свиленград.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), червенокоремна бумка (Bombina bombina), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii)

Фотография: Наука за природата