Цел:

Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на защитени зони BG0001032 „Родопи – Източни”, BG0000212 „Сакар”, BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа” и BG0000578 „Река Марица”, на територията на МИГ Свиленград Ареал: южна блатна костенурка, червенокоремна бумка, подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник.


Финансиране
:

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665.75 лв., от които 15 % (685 899,86 лв.) национално и 85 % (3 886 765,89 лв.) европейско съфинансиране.

Проектът се финансира от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”.


Период на изпълнение
:

06.10.2020 – 31.12.2023