Земноводни

Царство  Animalia
Тип  Chordata
Клас  Mammalia
Разред  Artiodactyla
Семейство  Bovidae
Род  Rupicapra

Балканската дива коза е тревопасен бозайник от сем. Кухороги, разред Чифтокопитни.

Характерно за цялото семейство е устройството на рогата. Те са постоянни (не се изхвърлят ежегодно, както при елените), съставени са от рогова калъфка, изградена върху костни израстъци. В основата на рогата има пръстени, които са свързани с годишното нарастване.

И мъжките, и женските индивиди имат рога. При мъжките те са по-големи, по-извити и сочат надолу, докато при женските са обърнати назад.

Козината им през лятото е червеникавокафява, а през зимата – тъмнокафява. По лицето имат чернобяло оцветяване, а по дължина на гърба – черна ивица.

Копитата им са тънки, издължени, с широко разстояние между тях.
При спокойно ходене са успоредни, а при бягане върховете са раздалечени и се отпечатват задните копита.

Дължина на тялото
110-130 cm

Дължина на опашката
3-8 cm

Стъпка
дължина: 5-6 cm
широчина: ~3 cm

Височина на холката
70-80 cm

Тегло
мъжки: 30-60 kg
женски: 25-45 kg

Балканската дива коза е подвид, разпространен в планините само на Балканския полуостров.

Присъства в по-високите планини на Балканите (без Хърватия). Основната част от популацията на подвида е в българските планински райони – Рила, Пирин, Родопите и Стара планина.

Характерни местообитания на дивата коза през лятото са високопланинските ливади и стръмните скалисти склонове, а през зимата се укрива в планинските гори.

Храненето през лятото се състои предимно от тревни видове.

През зимата в диетата ѝ доминират иглолистните и храстовата растителност. Когато има дебела снежна покривка, дивите кози се хранят с клонки, пъпки и реси на различни дървесни и храстови видове.

Също така се хранят с кори, лишеи и мъхове. Интересното за дивата коза е, че се храни с треви, съдържащи токсични вещества (чемерика и други).

Брачният период на дивата коза е през есента (октомври-декември). Тогава между мъжките се провеждат турнири за спечелване на женските. Те издават силно сумтене и маркират територията си, като търкат рога в клоните на храстите.

Зад рогата си имат мирисни жлези, отделящи миризма, която привлича женските. Този период е изключително изтощителен за мъжките, тъй като те изразходват много енергия, а се хранят малко.

Бременността е с продължителност около 6 месеца. Тогава женските се отделят от стадото, за да родят.

Ражда се едно малко (рядко две) през май-юни, бозаят до 6 месеца, след което остават с майката около 1 година.

Женските достигат полова зрялост на втората си година, а мъжките участват в размножаването след като станат 3-4-годишни.

Максималната продължителност на живот е до 22 години.

▸ Закон за биологичното разнообразие
▸ Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
▸ Червена книга на Република България
▸ План за действие на балканската дива коза в България (2007-2016)
▸ Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна, и природните местообитания (Бернска конвенция)
▸ Оценка на дивата коза на биогеографско ниво на ЕС
▸ Бозайниците в България – Определител, 2003. Автори: Васил Попов и Атила Седефчев

Влечуги

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) Снимка: Георги Попгеоргиев

Южна блатна костенурка (Mauremys caspica)

Снимка: Георги Попгеоргиев

Южна блатна костенурка (Mauremys caspica) Снимка: Георги Попгеоргиев