Новини

Информационна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“

На 07.09.2021 г. от 11:30 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“, се проведе информационна конференция във връзка с осъществяване на проект „Хабитат Сакар“.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор № BG16M1OP002-3.028- 0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”.

Темата на събитието беше запознаване на обществеността с информационните и комуникационни дейности, които са част от проекта. Организираното събитие е в изпълнение на проектна дейност „Работа със заинтересовани страни“.

Партньор по проекта е Община Свиленград. Дейностите се изпълняват в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000 „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“ на територията на МИГ Свиленград Ареал.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца.