Статус: Нестартирала

Цел:
Да бъде подпомогнато подобряването на природозащитното състояние на видовете посредством предоставяне на убежища с подходящи условия за живот на прилепите.

Описание:

Ще бъдат почистени и пригодени за безопасно обитаване от прилепи 15 броя стари бункери в района. Тези убежища ще увеличат възможностите за формиране на струпвания от прилепи и така ще се създаде възможност за подобряване на основните параметри на популациите, а оттам – и на природозащитния статус.

Целеви видове, към които е насочена дейността:
Остроух нощник (Myotis blythii), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), дългоух нощник (Myotis bechsteinii)

Фотография: Наука за природата