Новини

ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В периода от 10.10.2022 г. до 14.10.2022 г. в гр. Свиленград и с. Щит бяха организирани 5 бр. обучения на местни заинтересовани страни, свързани с целевите животински видове по проект „Хабитат Сакар“. Участие взеха над 100 представители на заинтересованите страни от следните групи: общинска администрация, учители, земеделски и горски стопани, бизнес, ловци и риболовци.

В същия период (10 – 14.10.2022 г.) в гр. Свиленград, с. Левка и с. Щит бяха проведени 8 бр. обществени форуми, свързани с опазването на защитените територии и зони и с целевите видове, предмет на проекта „Хабитат Сакар“. Във форумите участваха над 200 представители на заинтересованите страни.

В периода от 11.10.2022 г. до 14.10.2022 г. в с. Мезек, с. Щит и с. Мустрак се проведоха и 4 бр. кръгли маси за заинтересованите страни от различните групи, имащи отношение към опазването на целевите видове на територията на МИГ „Свиленград – Ареал“. Над 35 представители на заинтересованите страни се включиха в дискусиите.

Организатор на събитията е „Клевър солушънс“ ЕООД. Събитията се проведоха в рамките на дейност „Работа със заинтересовани страни“ по проект „Хабитат Сакар“, с бенефициент Сдружение „Асоциация наука за природата“ и партньор – Община Свиленград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“. Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.