Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Снимка: Наука за природата

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“

На 17.11.2023 г. от 14:30 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“, се проведе пресконференция за приключване на изпълнението на проект „Хабитат Сакар“, на която бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати.

Чрез изпълнението на дейностите, включени в проекта, беше осигурена подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на южната блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка, и 9 вида прилепи – подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник.

Беше проведено наблюдение на целевите видове и техните местообитания за преодоляване на една от най-сериозните заплахи – липсата на достатъчно информация. Заплахата не позволяваше правилна оценка на природозащитно състояние на видовете и планирането на подходящи управленски мерки.

Седем дейности бяха консервационни с пряко въздействие за подобряване на местообитания на видове – създаване на противопожарни депа и обучения на местните хора, прочистване на пътища и просеки, създаване на изкуствени убежища за прилепи – поставяне на къщички, възстановяване на стари чешми, изграждане на малки влажни зони, модифициране на стари сгради (военни бункери) с цел приспособяването им за обитаване от прилепите и маркиране на биотопни (хабитатни) дървета с траен знак във формата на кълвач, с цел тяхното запазване от отсичане.

Бяха изпълнени и редица дейности за информация и комуникация, с цел запознаване на заинтересованите страни и местната общност с целите и резултатите от проекта. Бяха създадени печатни материали (брошура, листовка, плакат, книга, учебно помагало и наръчник). Бяха организирани множество събития, като изключително внимание беше обърнато на децата. За тях беше проведен детски лагер, както и беше изработено образователно мобилно приложение, инсталирано на над 1000 таблета, раздадени на ученици от района. С голям интерес премина Фестивалът на прилепите, както и проведената в неговите рамки фотоизложба с авторски фотографии на целевите видове, техните местообитания и заплахите за тях, под наслов „Да запазим общия ни дом!“. Бяха проведени няколко пресконференции, на които беше представян напредъкът по проекта. В рамките на обхватната медийна кампания бяха поставени билбордове и беше изработен филм, който разказва за проекта.

Беше изработен сайт, на който е налична информация за всички проектни дейности и постигнатите резултати: https://habitatsakar.eu/

Проектът беше изпълнен от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”.

Партньор по проекта е Община Свиленград. Дейностите бяха изпълнени в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000 „Родопи Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“ на територията на МИГ Свиленград Ареал.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца.