Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2022 г. от 14:00 ч. ще се проведе официална церемония „Първа копка“, във връзка с предстоящо начало на строително-ремонтните работи по проект „Хабитат Сакар“ № BG16M1OP002-3.028-0001, в изпълнение на дейности по подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми, модифициране на стари и изоставени сгради, оформяне на естествени понижения в релефа.

Церемонията ще се проведе в землището на с. Димитровче, имот 21078.4.101, в близост до изоставена сграда (бункер), който предстои да се модифицира и приспособи като прилепно убежище.

Проект „Хабитат Сакар“ е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване в защитени зона от мрежата Натура 2000 „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, на територията на МИГ Свиленград Ареал. Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видовете: южна блатна костенурка, червенокоремна бумка, 9 вида прилепи: подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник.

Проектът се изпълнява от бенефициента Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Свиленград.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.

Проектът се финансира от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”.

За контакти:

Мариела Карапавлова, тел. 0877 774 216, habitatsakar@sciencefornature.org, Сдружение „Асоциация наука за природата“