Новини

Стартираща пресконференция по проект „Хабитат Сакар“

На 19.08.2021 г. от 14:30 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“ се проведе Стартираща пресконференция по проект „Хабитат Сакар“.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор № BG16M1OP002-3.028- 0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”.

На пресконференцията бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Партньор по проекта е Община Свиленград. Дейностите ще се изпълняват в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000 „Родопи Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“ на територията на МИГ Свиленград Ареал.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца.