Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Хиляда и сто таблета с вградено, специално разработено образователно приложение бяха предоставени безвъзмездно на учениците от свиленградските училища СУ „Д-р Петър Берон“, ПГССИ „Христо Ботев“, ОУ „Любен Каравелов“, Първо ОУ „Иван Вазов“, НУ „Христо Попмарков“ и ОУ „Христо Ботев“ в с. Левка по време на проведените на 13-и, 14-и и 15-и април 2022 г. лекции – работилници, като част от информационните и образователни дейности по проекта „Хабитат Сакар“, осъществяван от Сдружение „Асоциация Наука за природата“ в партньорство с Община Свиленград. Над 700 ученици взеха участие в събитията, по време на които лектори и експерти еколози ги запознаха с животинските видове – обект на проекта, заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие на човешката дейност, мерките за съхраняване и повишаване на отговорното отношение към застрашените видове. Бяха демонстрирани технически средства за наблюдение и изследване на прилепи, както и бяха дадени практически указания как младежите сами да направят и монтират къщичка – убежище за полезните летящи бозайници.

Образователното приложение „Защитени видове“, инсталирано на раздадените таблети, е създадено специално по проекта и има за цел да запознае подрастващите както със застрашените видове прилепи, земноводни и влечуги и заплахите за тях и местообитанията им, така и с мерките и дейностите, които проектът осъществява за опазването им. Мобилното приложение съдържа богат илюстративен материал – снимки, видеоклипове, карти, тестове и др. В хода на проекта приложението ще бъде актуализирано, за да информира за напредъка на консервационните, информационните и научните дейности, които се извършват на територията на община Свиленград. Таблетите ще помагат на учениците за по-лесен и бърз достъп до информация и по други предмети и дисциплини от учебната програма.

За всички ученици беше осигурено и специално създадено по проекта за нуждите на свиленградските училища учебно помагало с богата и полезна информация и илюстративен материал за биоразнообразието, застрашените видове, заплахите и мерките за опазването им, тестове и задачи. Автор на помагалото е преподавателят от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ гл. ас. д-р Атанас Грозданов.

Лекциите – работилници преминаха при висок интерес и с активното участие на децата. Освен с модерните мобилни устройства, организаторите на събитията зарадваха учениците и с рекламни подаръци – раници, термочаши, бележници и химикалки.

Проект „Хабитат Сакар“ е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000 „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, на територията на МИГ Свиленград Ареал. Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видовете: южна блатна костенурка, червенокоремна бумка, 9 вида прилепи: подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.

Проектът се финансира от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”.

За контакти:

Мариела Карапавлова, тел. 0877 774 216, habitatsakar@sciencefornature.org, Сдружение „Асоциация наука за природата“

Снимка: Георги Попгеоргиев